O projektu

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020) navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 (dále Strategie). Strategie vznikla se záměrem zvýšit digitální gramotnost všech občanů ČR formou plnění opatření Akčního plánu Strategie včetně podpory dalšího vzdělávání v procesu celoživotního učení.

Implementace Strategie, což je jedním ze stěžejních úkolů projektu, má vytvořit pro cílovou skupinu (MPSV, MŠMT, ÚP ČR, FDV, ale také zaměstnavatele a zaměstnance, sociální partnery a poskytovatele vzdělávání) podpůrné materiály ve formě analýz a metodických dokumentů, které zvýší efektivitu a dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti.

Zástupcům cílových skupin i běžným uživatelům usnadňuje orientaci v tématech digitálních technologií a výstupy projektu jsou tvořeny s ohledem na jejich využitelnost v běžném i profesním životě.

V rámci Fondu dalšího vzdělávání úzce spolupracujeme s projektem Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog).

Zvýšení digitální gramotnosti

Jedná se zejména o zaměstnance státní správy, sociální partnery (AMSP, ÚZS, HK), vzdělavatele, zaměstnavatele a zaměstnance. Nezapomínáme ani na občany digitálně negramotné a ohrožené digitálním vyloučením.

Orientace v nových technologiích

PortálDigi je prostředí pro seberealizaci s ohledem na využitelnost nových technologií v běžném i profesním životě, předávání a sdílení znalostí z oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání.

Usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání

Usilujeme o usnadnění přístupu v oblasti digitálních technologií všem občanům bez rozdílu věku, profese či dosavadních znalostí.

Technologické inovace

Představujeme pozitiva technologických inovací, jež mají přidanou hodnotu pro konkrétní cílovou skupinu.

Aktivní využívání technologických nástrojů

Pomáháme odstraňovat překážky, které u určité skupiny obyvatel vedou k digitálnímu vyloučení ve společnosti.

Digitální gramotnost

Propagujeme digitální gramotnost a implementaci Strategie digitální gramotnosti prostřednictvím Akčního plánu Strategie.

Metodiky a studie

Otevřená data

Otevřená data

Studie Otevřená data pojednává o možnostech publikace dle českého práva, právní úpravě poskytování informací jako otevřená data a nejčastějších překážkách, ale především předkládá návrhy opatření a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat v ČR.

Otevřené vzdělávací zdroje (OER)

Studie Otevřené vzdělávací zdroje popisuje problematiku tématu, vysvětluje autorské právo a OER v praxi, a hlavně formuluje návrhy opatření a doporučení pro efektivnější implementaci OER v ČR.

Otevřené vzdělávací zdroje

Dne 25. června 2018 proběhla Panelová diskuze Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje v PSP ČR. Celý záznam z panelové diskuze najdete zde.

Otevřené vzdělávací zdroje

Otevřená data

Tým

Petra Suková
Gestorka projektu

Tereza Dvořáková
PR specialista

Václav Forst
Evaluátor

Petr Tsironis
Gestor informačního systému

Jan Sadílek
Metodik

Josef Šmída
Metodik

Roman Řehák
Metodik

Jiří Molnár
Metodik JP DS

Kontakt

Fond dalšího vzdělávání

Projekt DigiStrategie 2020

  Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

  277 277 070

  info@digistrategie.cz

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020), reg. číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634 realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Gestorem implementace této strategie je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kontaktní formulář

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Bohemia365.cz poskytuje odborné poradenství a konzultace k Office 365. Digitální kancelář pro každého Průvodce buddhismem pro nebuddhisty